Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Het Weekblad Voor Bloembollen Cultuur

No 60. Weekblad voor Bloembollencultuur

29 januari 1929

Herdenking 50-jarig bestaan
afd. Schoten-Velsen

Onder groote belangstelling, de opkomst was zeer groot, herdacht de afd. Schoten-Velsen, zooals wij onlangs hadden aangekondigd, op 22 januari, j.l. het feit, dat zij voor 50 jaar werd opgericht.

De voorzitter, de heer Anton Nijssen, sprak zijn vreugde uit over de goede opkomst. Verwonderen doet mij dit niet, daar bloembollencultuur voor ons onontbeerlijk, een groot levens-belang is. Denk slechts aan de vele nuttige en voor ons vak onmisbare instellingen, als beursgebouw, scheidsgerecht, bloemenkeuringen, proef-en monstertuin, enz.
Spreker wees verder op het groote nut van de op tentoon-stellingen gemaakte reclame en aan de onpersoonlijke reclame door beplantingen en in woord en geschrift. En wees ten slotte nog op het nut van de vertegenwoordiging van ons vak in groote en officiëele lichamen, waarvoor Bloem-bollencultuur zorg. Spreker eindigde met den wensch uit te spreken, dat het alle aanwezigen nog lang gegeven zou mogen zijn in de alg. Vereeniging tezamen te zijn en samen arbeiden tot heil en grooteren bloei van het bloembollenvak.

De heer A. Tabernal, de secretaris der afdeeling, verkreeg daarna het woord en deelde allerlei historische bijzonder-heden over de afdeling mede.

Het initiatief ging uit van den heer C. de Lange Artz., die de eerste vergadering leidde en voorzitter werd van de op 21 febr. 1879 opgerichte afdeeling. Het bestuur werd verder gevormd door de heeren Stumdff, secretaris, Nelis, penning-meester, Louwens en Faase, commissarissen. Er traden toen 19 leden toe.

De heer Tabernal stond er bij stil -hetgeen wij ook reeds in ons nr. van 18 januari j.l. hebben gememoreerd -hoe de afdeeling "Schooten" van den aanvang af op de bres gestaan heeft voor een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de wijze van bestrijding der ziekten in bolge-wassen. De stuwkracht van deze voorstellen kwam van den oprichter en eersten vootzitter der afdeeling en het is aan dit initiatief te danken, dat de onderzoekingen naar de bacterieziekten in de hyacinten door Prof. Hugo de Vries werden aangevangen en later door Dr. Wakker voorgezet.

In de latere jaren was het weder de afdeeling Schoten -Velsen, die voorstellen deed om geldprijzen uit te loven voor de winners van verdienstelijke hyacinten. De heer Tabernal herinnerde er aan dat -hoewel dit voorstel aanvankelijk geen meerderheid verkreeg een paar jaar later tot deze prijsuit-lovingen overgaan. Spreker noemde vervolgens de bestuursleden op die in den loop eener halve eeuw de afdeeling hebben geleid. Voorzitters waren achtereen-volgens:
C. de Lange Artz, P, Louwersê, F, M, Haftenscheidt, J, P, Nijssen en thans A, Nijssen.
Secretarissen: B, Stumpff, H, A, Wolff, W, J, Hooggreef en thans A. Tabernal.
Penningmeesters de heeren S, J, Nelis, J, Alders en thans M, Roozenhart.

De afdeling neemt regelmatig in groei toe, zij telt thans 63 leden. De feestavond verliep in de beste temming en liet bij alle aanwezigen een aangenamen indruk achter.

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Klik op volgende om verder te lezen over het
Weekblad Bloembollen Cultuur 8 januari 1929

Copyright© 2020 Anton Nijssen All Rights Reserved.